Nhỏ từ từ dung dịch Ba OH 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,25M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau: Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 1,84. B. 2,24. C. 2,30. D. 3,60.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi dùng V lít Ba(OH)2 thì Al(OH)3 đã bị hòa tan trở lại hoàn toàn —> Kết tủa chỉ có BaSO4. nBaSO4 = 0,46 Bảo toàn S —> nAl2(SO4)3 = 0,12 —> nOH- = nH+ + 4nAl3+ = 1,16 —> nBa(OH)2 = 0,58 —> V = 2,32

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP