Nồng độ dung dịch - Công thức tính...

Nồng độ dung dịch - Công thức tính nồng độ phần trăm(C%)

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi biết khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch thì nồng độ phần trăm được tính theo công thức sau:

\(C\%=\dfrac { m_{ct}} {m_{dd}}.100\)

\(m_{ct}\): Khối lượng chất hòa tan (g).

\(m_{dd}=m_{ct}+m_{dm}-m\downarrow-m\uparrow\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP