Ở một loài thực vật khi cho cơ...

Di Truyền Quần Thể Ở một loài thực vật, khi cho cơ thể F1 tự thụ phấn...

0
Di Truyền Quần Thể

Ở một loài thực vật, khi cho cơ thể F1 tự thụ phấn thì thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỷ lệ 9 cao : 7 thấp. Lấy ngẫu nhiên 2 cây thấp lai với nhau. Xác suất đời sau thu được cây thấp có kiểu gen đồng hợp là
A. 17/49.
B. 9/49.
C. 1/16.
D. 1/9.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP