Cơ sở di truyền của quá trình hình...

Tiến Hóa Cơ sở di truyền của quá trình hình thành quần thể thích nghi...

0
Tiến Hóa

Cơ sở di truyền của quá trình hình thành quần thể thích nghi là
A. chọn lọc tự nhiên đào thải các cá thể có kiểu hình không thích nghi và làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình trung gian tồn tại sẵn trong quần thể cũng như tăng cường mức độ thích nghi của các đặc điểm bằng cách tích luỹ các alen tham gia quy định các đặc điểm thích nghi.
B. chọn lọc tự nhiên đào thải các cá thể có kiểu hình trung gian và làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn tại sẵn trong quần thể cũng như tăng cường mức độ thích nghi của các đặc điểm bằng cách tích luỹ các alen tham gia quy định các đặc điểm thích nghi.
C. chọn lọc tự nhiên đào thải các cá thể có kiểu hình không thích nghi và làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn tại sẵn trong quần thể cũng như tăng cường mức độ thích nghi của các đặc điểm bằng cách tích luỹ các alen tham gia quy định các đặc điểm thích nghi.
D. chọn lọc tự nhiên giữ lại các cá thể có kiểu hình không thích nghi và làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn tại sẵn trong quần thể cũng như tăng cường mức độ thích nghi của các đặc điểm bằng cách tích luỹ các alen tham gia quy định các đặc điểm thích nghi.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP