Cho biết mỗi cặp tính trạng do một...

Quy Luật Di Truyền Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy địn...

0
Quy Luật Di Truyền

Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn. Xét các phép lai:
(1) AaBb × AaBB. (2) AaBb × aaBb. (3) AAbb × aaBb.
(4) Aabb × aaBb. (5) AaBb × aabb. (6) aaBb × AaBB.
Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai cho đời con có 4 loại kiểu gen?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP