Cho biết A quy định thân cao trội...

Quy Luật Di Truyền Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với...

0
Quy Luật Di Truyền

Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Ở phép lai: AAaa × aaaa thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, ở F2 có số cây thân cao chiếm tỉ lệ?
A. 143/216.
B. 35/36.
C. 43/189.
D. 27/64.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP