Trong các cơ chế di truyền ở cấp...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Trong các cơ chế di truyền ở cấp độ phân ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Trong các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, đặc điểm nào sau đây có ở cả enzim ARN – pôlimeraza và enzim ADN – pôlimeraza?
I. Có khả năng tháo xoắn phân tử ADN.
II. Có khả năng tổng hợp mạch pôlinuclêôtit mới theo chiều 5’ – 3’ mà không cần đoạn mồi.
III. Có khả năng tách hai mạch của ADN mẹ.
IV. Có khả năng hoạt động trên cả hai mạch của phân tử ADN.
V. Có khả năng lắp ráp các nuclêôtit của mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với các nuclêôtitcủa mạch ADN khuôn.
Phương án đúng là:
A. IV, V.
B. I, II, III.
C. I, II, III, IV, V.
D. I, III, IV, V.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

xét các đặc điểm của đề bài:
đặc điểm i sai: arn – pôlimeraza có khả năng tháo xoắn phân tử adn còn enzim adn – pôlimeraza không có khả năng tháo xoắn phân tử adn.
đặc điểm ii sai vì adn – pôlimeraza tổng hợp mạch pôlinuclêôtit mới theo chiều 5’ – 3’ cần đoạn mồi.
đặc điểm iii sai. arn - polimeraza có khả năng tách 2 mạch đơn của phân tử adn nhưng enzim adn - polimeraza không có khả năng này.
đặc điểm iv, v có ở cả enzim arn – pôlimeraza và enzim adn – pôlimeraza → đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP