Peter: “Would you like a beer?” Maria: “Not...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Peter: “Would you like a beer?” Maria: “Not while...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Peter: “Would you like a beer?”

Maria: “Not while I’m _______________”

A. on duty B. in order C. in the act D. under control

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích:

A. đang làm nhiệm vụ

B. theo trật tự, thứ tự

C. đang hành động

D. đag chịu sự kiểm soát

Dịch nghĩa: Peter: Bạn muốn uống bia không?

Maria: Không phải bây giờ vì tôi đang làm nhiệm vụ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP