There is ______ to be a serious energy...

Ngữ Pháp và Từ Vựng There is ______ to be a serious energy crisis in ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

There is ______ to be a serious energy crisis in the next century.

A. reputed B. known C. foreseen D. bound

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: be bound to v: chắc chắn

Dịch nghĩa: Chắc chắn sẽ có một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng ở thế kỉ sau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP