Phản ứng nào sau đây không phải là...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Phản ứng nào sau đây không phải là ph...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

  • A. Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O.
  • B. 2KClO3 → 2KCl + 3O2.
  • C. C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2.
  • D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 2H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa ​

Fe2+ => Fe3+

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP