Cho khí CO dư đi qua ống sứ...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho khí CO (dư) đi qua ống sứ nung nó...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho khí CO (dư) đi qua ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm: Al2O3 , MgO , Fe3O4 , CuO thu được chất rắn Y . Cho Y vào dung dịch NaOH (dư) , khuấy kĩ , thấy còn lại phần không tan Z . Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn . Phần không tan Z gồm :

A. MgO , Fe , Cu. B. Mg , Fe , Cu. C. MgO , Fe3O4 , Cu. D. Mg , FeO , Cu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CO khử được hc oxit sau Al nên còn lại $Al_{2}O_{3}$$MgO$ tác dụng với NaOH thì $Al_{2}O_{3}$ tan hết (đề cho dư)

CHọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP