Phát biểu nào dưới đây là đúng? A...

Chương 2: Cacbohiđrat Phát biểu nào dưới đây là đúng? A. Fructozo có ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Fructozo có phản ứng tráng bạc chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức –CHO.

B. Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ.

C. Thủy phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.

D. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng bạc.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP