Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng -...

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Phương trình đường thẳng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Phương trình tổng quát: \(Ax + By + Cy = 0\)

( Vecto pháp tuyến \(\vec{n} = (A;B) ; A^2 + B^2\neq0\))

- Phương trình tham số: \(\left\{\begin{matrix} x=x_o+at \\ y=y_o+bt \end{matrix}\right.\) (\(t \in \mathbb{R}\))

( Vectơ chỉ phương \(\vec{u}=(a;b)\) và qua điểm \(M(x_o,y_o)\))

- Phương trình chính tắc: \(\dfrac{x-x_0}{a} = \dfrac{y-y_o}{b}\)

- Phương trình đoạn chắn: \(\dfrac{x}{a}+ \dfrac{y}{b}=1\)

(\(\Delta\) qua \(A(a;0); B(b;0)\))

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP