Phương trình cos πsinx = 1 có nghiệm...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Phương trình c...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Phương trình cos(πsinx) = 1 có nghiệm là:

A. x = kπ, k ∈ Z.

B. x = π + k2π, k ∈ Z.

C. π/2+kπ, k ∈ Z.

D. π/4+kπ, k ∈ Z.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có cos( πsinx) = 1 ↔ πsinx = k2π ↔ sinx = 2k, k ∈ z. do -1≤ sinx ≤1 nên k = 0 → sinx = 0 → x = kπ, k ∈ z

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP