She was ____________she could not say anything ...

She was ____________she could not say anything.

0
She was ____________she could not say anything.
so surprised of the news that such surprised at the news that so surprised at the news that so that surprised for the news

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
so surprised at the news that

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP