$ underset x to - infty mathop lim...

$\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{3{{x}^{4}}-2{{x}^{5}...

0
$\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{3{{x}^{4}}-2{{x}^{5}}}{5{{x}^{4}}+3x+2}$ bằng:
\[-\frac{2}{5}\].\[\frac{3}{5}\].\[-\infty \]. \[+\infty \].

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[+\infty \].

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP