Sục 3 36 lít khí CO2 vào 500...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sục 3,36 lít khí CO2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sục 3,36 lít khí CO2 vào 500 ml dung dịch chứa Ca(OH)2 0,01M và KOH 0,32M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 0,5. B. 0,25. C. 1,5. D. 1,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,15 nCa(OH)2 = 0,005; nKOH = 0,16 —> nOH- = 0,17 Do 1 < nOH-/nCO2 < 2 nên nCO32- = 0,02 và nHCO3- = 0,13 nCa2+ = 0,005 < 0,02 —> nCaCO3 = 0,005 —> mCaCO3 = 0,5 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP