Cho X là axit cacboxylic đơn chức mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho X là axit cacbox...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, trong phân tử có một liên kết đôi C=C; Y và Z là hai axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MY< MZ). Cho 23,02 gam hỗn hợp E gồm X, Y và Z tác dụng vừa đủ với 230 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch F. Cô cạn F, thu được m gam chất rắn khan G. Đốt cháy hoàn toàn G bằng O2 dư, thu được Na2CO3, hỗn hợp T gồm khí và hơi. Hấp thụ toàn bộ T vào bình nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng bình tăng thêm 22,04 gam. Khối lượng chất Z trong 23,02 gam E gần giá trị nào nhất sau đây? A. 2,5 B. 3,5 C. 17,0 D. 6,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X = HCOOH + xCH2 – H2 Y = HCOOH + yCH2 Z = HCOOH + (y + 1)CH2 Quy đổi E thành HCOOH (0,46 mol), CH2 (a mol) và H2 (b mol) mE = 0,46.46 + 14a + 2b = 23,02 G gồm HCOONa (0,46 mol), CH2 (a mol) và H2 (b mol) —> nNa2CO3 = 0,23 Bảo toàn C —> nCO2 = a + 0,23 Bảo toàn H —> nH2O = a + b + 0,23 —> 44(a + 0,23) + 18(a + b + 0,23) = 22,04 —> a = 0,14 và b = -0,05 nX = -nH2 = 0,05 —> nY + nZ = 0,41 nCH2 = 0,05x + y.nY + (y + 1)nZ = 0,14 Do x ≥ 2 —> x = 2, y = 0 là nghiệm duy nhất. —> nZ = 0,04 —> nY = 0,37 X là CH2=CH-COOH: 0,05 Y là HCOOH: 0,37 Z là CH3COOH: 0,04 —> mZ = 2,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP