Cho từ từ 200 ml dung dịch hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ 200 ml dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ 200 ml dung dịch hỗn hợp chứa NaHCO3 0,5M và Na2CO3 1M vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,17 mol HCl, 0,09 mol H2SO4 thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 38,70. B. 17,73. C. 50,52. D. 29,55.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCO32- = 0,1 và nCO32- = 0,2 nH+ = 0,35 < nHCO3- + 2nCO32- nên H+ phản ứng hết. nHCO3- pư = a và nCO32- pư = 2a —> nH+ = a + 2.2a = 0,35 —> a = 0,07 Dung dịch X chứa HCO3- dư (0,03), CO32- dư (0,06), SO42- (0,09) —> nBaCO3 = 0,09 và nBaSO4 = 0,09 —> m↓ = 38,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP