X Y là hai peptit mạch hở Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai peptit m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai peptit mạch hở (Y hơn X một nguyên tử oxi và đều được tạo bởi glyxin và valin). Đốt cháy m gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 16,884 lít O2 (đktc) thu được CO2, H2O và N2, trong đó khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 15,845 gam. Mặt khác thủy phân hết m gam E trong 160 ml dung dịch NaOH 1,25M (đun nóng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được (m + 7,37) gam chất rắn khan. Phần trăm khối lượng của Y trong E là A. 43,83%. B. 56,17%. C. 53,42%. D. 48,73%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi E thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) nO2 = 2,25a + 1,5b = 0,75375 mCO2 – mH2O = 44(2a + b) – 18(1,5a + b + c) = 15,845 Bảo toàn khối lượng: mE + 0,2.40 = mE + 7,37 + 18c —> a = 0,155; b = 0,27; c = 0,035 —> mE = 13,245 Số N = a/c = 4,43 —> X là tetrapeptit (0,02) và Y là pentapeptit (0,015) nVal = b/3 = 0,09 —> nGly = a – nVal = 0,065 X là (Gly)u(Val)4-u Y là (Gly)v(Val)5-v nGly = 0,02u + 0,015v = 0,065 —> 4u + 3v = 13 —> u = 1 và v = 3 là nghiệm duy nhất. Y là (Gly)3(Val)2 —> %Y = 43,83%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP