Cho 5 68 gam P2O5 tác dụng với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 5,68 gam P2O5 tá...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 5,68 gam P2O5 tác dụng với 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M. Kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 24,04. B. 14,05. C. 4,66. D. 9,39.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nP2O5 = 0,04 —> nH3PO4 = 0,08 nBa(OH)2 = 0,05 —> nOH- = 0,1 nOH-/nH3PO4 = 1,25 —> Sản phẩm là BaHPO4 (a) và Ba(H2PO4)2 (b) nBa(OH)2 = a + b = 0,05 nH3PO4 = a + 2b = 0,08 —> a = 0,02 và b = 0,03 Kết tủa là BaHPO4 —> m↓ = 4,66

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP