Cho các thí nghiệm sau: a Cho lượng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các thí nghiệm s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các thí nghiệm sau: (a) Cho lượng dư AgNO3 vào dung dịch FeCl2; (b) Cho Ba vào dung dịch Fe2(SO4)3; (c) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Ca(HCO3)2; (d) Cho dung dịch Ba(AlO2)2 vào dung dịch Al2(SO4)3. Số thí nghiệm sau khi kết thúc phản ứng thu được 2 kết tủa là A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cả 4 thí nghiệm đều thu được 2 kết tủa: (a) Ag+ + Cl- —> AgCl Ag+ + Fe2+ —> Fe3+ + Ag (b) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2 Ba(OH)2 + Fe2(SO4)3 —> Fe(OH)3 + BaSO4 (c) Ba(OH)2 + Ca(HCO3)2 —> BaCO3 + CaCO3 + H2O (d) Ba(AlO2)2 + Al2(SO4)3 + H2O —> BaSO4 + Al(OH)3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP