Cho cân bằng: HI ↔ 1 2 H2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho cân bằng: HI ↔ 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho cân bằng: HI ↔ 1/2 H2 + 1/2 I2; Kc = 1/64 a, Tính phần trăm HI bị phân hủy biết V bình =5 lít b, Cho vào bình 5 mol HI và 2 mol H2. Tính nồng độ các chất khi cân bằng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ban đầu lấy 1 mol HI —> CM = 0,2 HI ↔ 1/2 H2 + 1/2 I2 0,2 a……….0,5a………0,5a 0,2-a…..0,5a………0,5a —> Kc = 0,5a / (0,2 – a) = 1/64 —> a = 6,061.10^-3 —> %HI bị phân hủy = a/0,2 = 3,03% b. Nồng độ ban đầu của HI là 1 và của H2 là 0,4 HI ↔ 1/2 H2 + 1/2 I2 1…………0,4 x………..0,5x………0,5x 1 – x…0,4 – 0,5x…….0,5x —> [(0,5x)(0,4 – 0,5x)]^0,5/(1 – x) = 1/64 —> x = 1,22.10^-3 [HI] = 1 – x = [H2] = 0,4 – 0,5x = [I2] = 0,5x =

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP