The doctor ______ the cut on my knee...

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the corre...

0
Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question.
The doctor ______ the cut on my knee and said it had completely healed up.
looked intoresearchedexaminedinvestigated

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
examined

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP