The factory is said _____ in a fire...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the co...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
The factory is said _____ in a fire two years ago.
to have been destroyedbeing destroyedto destroyto have destroyed

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
to have been destroyed

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP