The theory of relativity __________ by Einstein who...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The theory of relativity __________ by Einstein, ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The theory of relativity __________ by Einstein, who was a famous physicist.

A. was developed B. is developed C. develops D. developed

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: Trong câu có động từ to be “was” ở thì quá khứ đơn => cả câu mang nghĩa quá khứ. Chủ ngữ “The theory of relativity” (Thuyết tương đối) chỉ vật => mang nghĩa bị động

=> Bị động ở thì quá khứ đơn.

Dịch nghĩa: Thuyết tương đối được phát triển bởi Anh-xtanh, một nhà vật lí học nổi tiếng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP