There has been no discernible improvement in the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng There has been no discernible improvement in the ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

There has been no discernible improvement in the noise levels since lorries were banned.
A. clear B. obvious C. thin D. insignificant

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY D:
discernible (có thể nhận thức rõ, có thể thấy rõ) >< insignificant ( không có quan trọng, tầm thường)
Nghĩa các từ khác: thin = gầy; obvious = rành mạch, hiển nhiên; clear = rõ ràng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP