Thực hiện các thí nghiệm sau: 1 Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dich (NH4)2SO4 (2) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3. (3) Cho kim loại Ba vào dung dịch H2SO4 loãng dư (4) Cho FeS vào dung dịch HCl (5) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 (6) Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch HCl Số thí nghiệm mà sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy sinh ra các chất khí và chất kết tủa là A. 6 B. 4 C. 5 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(1) Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 —> BaSO4 + NH3 + H2O (2) Na2CO3 + AlCl3 + H2O —> NaCl + Al(OH)3 + CO2 (3) Ba + H2SO4 —> BaSO4 + H2 (4) FeS + HCl —> FeCl2 + H2S (5) Na2CO3 + FeCl3 + H2O —> NaCl + Fe(OH)3 + CO2 (5) Ba(HCO3)2 + HCl —> BaCl2 + CO2 + H2O

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP