Thực hiện hai thí nghiệm: + Thí nghiệm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện hai thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện hai thí nghiệm: + Thí nghiệm 1: Cho m1 gam fructozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được a gam Ag. + Thí nghiệm 2: Thủy phân m2 gam saccarozơ trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng (hiệu suất phản ứng thủy phân là 75%) thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a gam Ag. Biểu thức liên hệ giữa m1 và m2 là A. 38m1 = 20m2. B. 19m1 = 15m2. C. 38m1 = 15m2. D. 19m1 = 20m2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tự chọn nAg = 4. TN1 —> nFructozơ = 2 —> m1 = 360 TN2 —> nGlucozơ = nFructozơ = 1 —> nSaccarozơ phản ứng = 1 —> m2 = 1.342/75% = 456 —> m1/m2 = 15/19 —> 19m1 = 15m2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP