Thực hiện thí nghiệm sau: a Điện phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện thí nghiệm...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện thí nghiệm sau: (a) Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ. (b) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3. (c) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2. (d) Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO3. (e) Điện phân nóng chảy Al2O3. Số thí nghiệm thu được đơn chất là A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) 2CuSO4 + 2H2O —> 2Cu + O2 + 2H2SO4 (b) Fe + 3AgNO3 dư —> Fe(NO3)3 + 3Ag (c) 2NaOH + Ba(HCO3)2 —> Na2CO3 + BaCO3 + 2H2O (d) HCl + NaHCO3 —> NaCl + CO2 + H2O (e) 2Al2O3 —> 4Al + 3O2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP