Cho 9 4 gam hỗn hợp gồm Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 9,4 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 9,4 gam hỗn hợp gồm Mg, Al và Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 xM và AgNO3 xM. Sau khi kết thúc các phản ứng, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy khối lượng NaOH phản ứng là 16,0 gam, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 6,0 gam hỗn hợp Z gồm hai oxit. Cho toàn bộ Y vào dung dịch HCl loãng dư, thấy thoát ra 1,792 lít khí H2 (đktc). Giá trị của x là A. 0,5. B. 0,8. C. 0,6. D. 0,9.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z chứa 2 oxit nên Mg, Al phản ứng hết, Fe đã phản ứng. nCu2+ = nAg+ = 0,2x; nNO3- = 0,6x X + NaOH —> Na+ (0,4), NO3- (0,6x), bảo toàn điện tích —> nAlO2- = 0,4 – 0,6x nH2 = 0,08 —> nFe dư = 0,08 Đặt nMg = y và nFe phản ứng = z —> 27(0,4 – 0,6x) + 24y + 56(z + 0,08) = 9,4 Bảo toàn điện tích cho X: 0,6x = 3(0,4 – 0,6x) + 2y + 2z mZ = 40y + 160z/2 = 6 —> x = 0,6; y = 0,09; z = 0,03

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP