Đun nóng 0 2 mol hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 0,2 mol hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp gồm este X (C3H6O2) và este Y (C7H6O2) cần dùng vừa đủ 320 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam hỗn hợp Z gồm ba muối. Giá trị của m là A. 33,76. B. 32,64. C. 34,80. D. 35,62.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Để thu được 3 muối thì cấu tạo của các chất là CH3COOCH3 (x mol) và HCOOC6H5 (y mol) nX = x + y = 0,2 nKOH = x + 2y = 0,32 —> x = 0,08 và y = 0,12 Muối gồm CH3COOK (0,08), HCOOK (0,12) và C6H5OK (0,12) —> m muối = 33,76

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP