Nhúng thanh Cu vào 200 ml dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhúng thanh Cu vào 2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhúng thanh Cu vào 200 ml dung dịch HCl 0,6M và FeCl3 xM, sau một thời gian thu được dung dịch X, đồng thời khối lượng thanh Cu giảm 3,84 gam. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ, sau thời gian t giây, ở catot bắt đầu có khí thoát ra. Tiếp tục điện phân với thời gian 2t giây nữa thì dừng điện phân, lấy thanh catot ra lau khô, cân lại thấy khối lượng tăng 10,56 gam. Giá trị của x là A. 1,00. B. 0,75. C. 0,80. D. 0,90.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCu phản ứng = 0,06 Dung dịch X chứa HCl (0,12), CuCl2 (0,06), FeCl2 (0,12) và FeCl3 (0,2x – 0,12) Điện phân trong t giây, khi catot bắt đầu thoát khí cũng là lúc Cu2+ vừa bị khử hết, lúc này: ne = nFe3+ + 2nCu2+ = 0,2x Tiếp tục điện phân thêm 2t giây (trao đổi thêm 0,4x mol electron nữa thì: 2H+ + 2e —> H2 0,12…..0,12 Fe2+ + 2e —> Fe …..0,4x-0,12….0,2x – 0,06 m catot tăng = mCu + mFe = 64.0,06 + 56(0,2x – 0,06) = 10,56 —> x = 0,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP