Hỗn hợp X gồm ba este đều mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ba est...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ba este đều mạch hở; trong đó có hai este có cùng số nguyên tử cacbon. Xà phòng hóa hoàn toàn 18,3 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp Z gồm hai muối. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 9,91 gam. Đốt cháy hoàn toàn Z cần dùng 0,195 mol O2, thu được Na2CO3 và 10,85 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp X là A. 32,8%. B. 39,3%. C. 42,6%. D. 52,5%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa2CO3 = x —> nNaOH = nY = 2x mY = m tăng + mH2 = 9,91 + 2x Bảo toàn khối lượng cho phản ứng đốt Z —> mZ = 106x + 4,61 Bảo toàn khối lượng cho phản ứng xà phòng hóa: 18,3 + 40.2x = (106x + 4,61) + (9,91 + 2x) —> x = 0,135 Vậy mY = 10,18 và nY = 0,27 —> Y gồm CH3OH (0,16) và C2H5OH (0,11) Đốt Z —> CO2 (a mol) và H2O (b mol) —> 44a + 18b = 10,85 Bảo toàn O: 2a + b + 0,135.3 = 2.0,135.2 + 0,195.2 —> a = 0,175 và b = 0,175 Do nCO2 = nH2O nên cả 2 muối đều no đơn chức. MX = 18,3/0,27 = 67,78 —> X chứa HCOOCH3 (u mol) Do hai este còn lại cùng C, một este tạo bởi C2H5OH, một este tại bởi HCOOH nên chúng là CH3COOCH3 (v mol) và HCOOC2H5 (0,11 mol) nCH3OH = u + v = 0,16 mX = 60u + 74v + 74.0,11 = 18,3 —> u = 0,12 và v = 0,04 —> %HCOOCH3 = 39,34%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP