Hỗn hợp X chứa Mg Fe3O4 và Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa Mg, F...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa Mg, Fe3O4 và Cu (trong đó oxi chiếm 16% về khối lượng). Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch chứa 2,1 mol HNO3 (lấy dư 25% so với phản ứng) thu được dung dịch Y và 0,16 mol khí NO. Cô cạn dung dịch Y thu được 3,73m gam muối khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 30. B. 35. C. 40. D. 25.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHNO3 đã dùng = 2,1 —> nHNO3 phản ứng = 1,68 Đặt a, b là số mol NH4+ và O(X). —> 16b = 16%m (1) nH+ phản ứng = 1,68 = 10a + 2b + 0,16.4 Bảo toàn N —> nNO3-(muối) = 1,68 – a – 0,16 = 1,52 – a m muối = (m – 16b) + 62(1,52 – a) + 18a = 3,73m —> a = 0,04; b = 0,32; m = 32

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP