Cho dung dịch X chứa Al2 SO4 3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dung dịch X chứa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dung dịch X chứa Al2(SO4)3 xM và AlCl3 yM. Thực hiện hai thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Rót từ từ đến dư dung dịch NaOH 1M vào 200 ml dung dịch X. Thí nghiệm 2: Rót từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 1M vào 200 ml dung dịch X. Sự phụ thuộc số mol kết tủa theo thể tích của hai dung dịch NaOH 1M và Ba(OH)2 1M được biểu diễn theo hai đồ thị sau: Giá trị của x, y lần lượt là: A. 0,3 và 0,5. B. 0,3 và 0,4. C. 0,4 và 0,4. D. 0,4 và 0,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl3+ = 0,4x + 0,2y và nSO42- = 0,6x TN1: Khi nOH- = 0,68 thì kết tủa đã bị hòa tan một phần, còn lại a mol Al(OH)3. nOH- = 0,68 = 4(0,4x + 0,2y) – a TN2: Khi nOH- = 0,4.2 thì Al(OH)3 đã bị hòa tan hết, chỉ còn lại BaSO4 (1,5a). nOH- = 0,4.2 = 4(0,4x + 0,2y) và nBaSO4 = 0,6x = 1,5a —> x = 0,3; y = 0,4 và a = 0,12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP