Thực hiện sơ đồ phản ứng sau: 1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện sơ đồ phản...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện sơ đồ phản ứng sau: (1) X (C, H, O) + NaOH → Y + Z (t°). (2) 2Y + H2SO4 → 2T (C3H6O2) + Na2SO4. (3) nZ + nP → tơ lapsan + 2nH2O (t°). Phân tử khối của chất X là A. 116. B. 174. C. 170. D. 118.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(2) —> Y là C2H5COONa và T là C2H5COOH (1) —> Z là ancol. (3) —> Z là C2H4(OH)2 và P là p-C6H4(COOH)2 (1) —> X là C2H5COO-CH2-CH2-OH MX = 118

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP