Hỗn hợp E gồm một este X CnH2nO2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm một es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm một este X (CnH2nO2) và este Y (CmH2m-4O4) đều mạch hở, trong phân tử mỗi este chỉ chứa một loại nhóm chức. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,48 gam E cần dùng vừa đủ 425 ml dung dịch NaOH 0,4M thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol đều no, có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp T gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Tỉ lệ a : b có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 1,2. B. 0,6. C. 0,8. D. 1,3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt Z —> nCO2 = 0,3 và nH2O = 0,4 —> nZ = nH2O – nCO2 = 0,1 —> Số C = nCO2/nZ = 3 Dễ thấy nZ < nNaOH = 0,17 nên Z chứa ancol đa chức. —> Z gồm C3H7OH (0,03) và C3H6(OH)2 (0,07) (Bấm hệ nZ và nOH) Do sản phẩm chỉ chứa 2 muối nên: X là RCOOC3H7 (0,03) Y là RCOO-C3H6-OOC-R’ (0,07) Trong đó R no, R’ có 1 nối đôi C=C. mE = 0,03(R + 87) + 0,07(R + R’ + 130) = 17,48 —> 10R + 7R’ = 577 —> R = 29 và R’ = 41 là nghiệm duy nhất. A là C2H5COONa (0,1 mol) —> a = 9,6 B là C3H5COONa (0,07 mol) —> b = 7,56 —> a : b = 1,27

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP