Tính khối lượng của N 2 nguyên tử...

Chương 4: Oxi - Không Khí Tính khối lượng của N/2 nguyên tử oxi, của ...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Tính khối lượng của N/2 nguyên tử oxi, của N/4 phân tử oxi và so sánh hai kết quả này.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hai khối lượng này giống nhau.

Vì khối lượng của N nguyên tử O là 16g

Nên khối lượng của N/2 nguyen tử O là 8g

Vậy khối lượng của N phân tử O là 32(g)

Nên khối lượng của N/4 phân tử O là 8(g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP