Trong các thí nghiệm sau: a Cho SiO2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong các thí nghiệm...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong các thí nghiệm sau: (a) Cho SiO2 tác dụng với dung dịch HF. (b) Cho khí NH3 tác dụng với Cl2. (c) Cho hơi nước tác dụng với C nung nóng ở nhiệt độ cao. (d) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch NaF. (e) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH. (f) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng. Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là A. 6 B. 3 C. 5 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) SiO2 + HF —> SiF4 + H2O (b) NH3 + Cl2 —> N2 + HCl (c) H2O + C —> CO + H2 (d) Không phản ứng (e) Si + H2O + NaOH —> Na2SiO3 + H2 (f) NH4Cl + NaNO2 —> N2 + NaCl + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP