______ Edison didn‟t have much schooling and he...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ______, Edison didn‟t have much schooling and he ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

______, Edison didn‟t have much schooling and he was taught by his mother.
A. When was a boy B. A boy was when
C. Was a boy D. When a boy

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

rút gọn câu với when hoặc as
đối với liên từ when, as ( khi) mà động từ chính trong mệnh đề đó là to be + n và mang nghĩa "là" thì
có thể bỏ luôn to be mà giữ lại danh từ thôi.
eg: as he was a child, he lived in the countryside.
ð when/ as a child, he lived in the countryside.
ð when a boy, e***on didn‟t have much schooling and he was taught by his mother.

ð đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP