Mark the letter A B C or D...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that has the stress pattern
different from that of the rest in each of the following questions.

Question 10:
A. subculture B. vigorous C. gadgetry D. consensus

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

subculture /ˈsʌbkʌltʃə(r) / (n): tiểu văn hóa
- vigorous /ˈvɪɡərəs/ (adj): nhộn nhịp, năng động
- gadgetry/ˈɡædʒɪtri / (n): bộ đồ dùng
- consensus /kənˈsensəs/ (n): sự đồng lòng, sự nhất trí
ð đáp án d (trọng âm âm tiết 2, các từ còn lại âm tiết 1)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP