He’s been studying for so many years that...

Viết Lại Câu He’s been studying for so many years that he should have...

0
Viết Lại Câu

He’s been studying for so many years that he should have realized sooner that his grammar
was incorrect.
A. A student of his experience ought to have noticed his incorrect grammar earlier.
B. The student would have known that his grammar was incorrect if he‟d had more experience.
C. The grammar wouldn‟t have been so problematic if the student had been aware of it sooner.
D. He has been a student for so long that he could quickly tell when his grammar was incorrect.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

should have + pii: đáng lẽ ra nên làm gì = should/ ought to do smt
anh ấy đã học rất nhiều năm đến nỗi mà đáng lẽ anh ấy phải nhận ra sớm hơn rằng ngữ pháp của
anh ấy không chính xác
a.một học sinh với kinh nghiệm như anh ấy nên nhận ra rằng ngữ pháp của mình bị sai sớm hơn
b. người học sinh sẽ biết ngữ pháp của mình không đúng nếu anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn (sai
nghĩa gốc)
c. ngữ pháp sẽ không gặp vấn đề như vậy nếu người học sinh nhận ra nó sớm hơn (chưa sát với nghĩa
gốc)
d. anh ấy là học sinh đã nhiều năm đến nỗi mà anh ấy nhanh chóng nhận ra ngữ pháp của mình bị sai
(sai nghĩa gốc)
ð đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP