________ of the students in our class could...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ________ of the students in our class could solve...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

________ of the students in our class could solve this math problem.
A.Neither B.Not much C.None D.Not

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- neither: không phải của 2 cái/điều/người (not one or not the other of two things).
eg: neither of the two answers is satisfactory.
(không có câu trả lời n{o trong 2 câu thỏa đáng hết)
- none: không cái/điều/người của nhiều hơn 2 cái/điều/người (none of several).
eg: none of the three opposition candidates would make a better president than the
incumbent.
(không có ứng cử viên đối lập nào trong ba ứng viên có thể làm tổng thống giỏi hơn vị đương
nhiệm.)
ð không học sinh nào trong lớp chúng tôi có thể giải được bài toán đó
ð none of (students mang ý nhiều người)
chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP