He thinks you are _________ your time looking...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He thinks you are _________ your time looking for...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He thinks you are _________ your time looking for a job in this town. There’s not much
to do here.
A.wasting B.missing C.losing D.spending

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- waste smt (in) doing smt: lãng phí cái gì làm gì
eg: she wasted no time in rejecting the offer
- miss doing something: bỏ lỡ làm gì
eg: she narrowly missed hitting him.
- spend smt (on) doing smt: dành cái gì làm gì
eg: i spend too much time watching television.
ð anh ấy nghĩ bạn đang phí thời gian tìm việc ở thị trấn này. chẳng có nhiều việc để làm ở đây
chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP