________ we’ve been having! A What dreadful weather...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ________ we’ve been having! A.What dreadful weath...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

________ we’ve been having!
A.What dreadful weather B.How dreadful is the weather
C.How dreadful the weather D.What a dreadful weather

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
câu cảm thán với how và what
what a/ an adj danh từ đếm được
eg: what a lazy student!
what adj danh từ không đếm được
eg: what beautiful weather !

ð d sai vì weather là danh từ không đếm được nên không dùng a
how adjective/ adverb s v
eg: how cold (adj) it is!
how well (adv) she sings!
ð b và c sai vì sai cấu trúc
chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP