______ we invested in telecommunications industry we would...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ______ we invested in telecommunications industry...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

______ we invested in telecommunications industry, we would be rich now.
A.Would B. Had C. Should D.Were

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- telecommunications /ˌtelikəˌmjuːnɪˈkeɪʃnz/ (n): viễn thông
nếu chúng ta đã đầu tư vào ngành công nghiệp viễn thông, thì bây giờ chúng ta đã giàu
ð câu điều kiện với mệnh đề 1 là hành động trái với quá khứ =>chia ở thì quá khứ
hoàn thành, mệnh đề 2 trái với hiện tại =>chia ở thì tương lai trong quá khứ
ð had invested
ð had được đảo ngữ lên đầu câu thể thay thế từ quan hệ if
chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP