Question 37:_______ students in our class is 45...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question 37:_______ students in our class is 45. ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Question 37:_______ students in our class is 45.
A. A large amount of B.A lot of
C.A number of D.The number of

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số lượng học sinh trong lớp tôi l{ 45
a large amount of: một lượng lớn c|i gì (dùng với danh từ không đếm được v{ đi với động từ
chia số ít)
eg: there is a large amount of money she spends every month
a lot of = many : rất nhiều (đi với động từ chia số nhiều)
eg: a lot of students in my class are british
a number of + n (đếm được số nhiều): một lượng lớn của... (đi với động từ chia ở
dạng số nhiều)
eg: a number of students are going to the class picnic .
the number of + n (đếm được số nhiều): số lượng lớn của... (đi với động từ chia ở
dạng số ít)
the number of days in a week is seven.
chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP