Question 32:We all working with you You are...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question 32:We all .........working with you. You...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Question 32:We all .........working with you. You are so dynamiC.
A.believe B.judge C.think D.appreciate

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

dynamic / daɪˈnæmɪk/ (adj): năng động
- appreciate / əˈpriːʃieɪt / (v): đánh giá cao
appreciate doing something: đánh giá cao việc làm gì
eg: i don't appreciate being treated like a second-class citizen.

appreciate somebody doing something: đánh giá cao ai đó làm gì
eg: we would appreciate you letting us know of any problems.
ð tất cả chúng tôi đ|nh giá cao việc làm việc với bạn. bạn rất năng động
chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP