The immigration laws have been continually changed over...

Viết Lại Câu The immigration laws have been continually changed over ...

0
Viết Lại Câu

The immigration laws have been continually changed over the past few years for no logical
reasons.
A. It is not fair that the laws have been changed so much over the past few years because of the flow of
immigrants.
B. There’s no reasonable explanation as to why the immigration laws have been altered repeatedly in the
last few years.
C. The reason why they changed the immigration laws recently has not been explained very
convincingly.
D. The fact that the immigration laws have been continually changed over the recent years must have a
reason.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
các bộ luật nhập cư liên tục thay đổi trong khoảng vài năm qua mà không có lí do hợp lí
a. thật không công bằng khi các bộ luật thay đổi quá nhiều trong những năm gần đây vì dòng nhập cư
(sai nghĩa)
b. không có sự giải thích hợp lí tại sao luật nhập cư lại thay đổi nhiều lần trong các năm gần đây
c. lí do tại sao họ thay đổi luật nhập cư không được giải thích một cách thuyết phục (sai nghĩa)
d. sự thật là luật nhập cư thay đổi liên tục trong những năm gần đây phải có lí do (sai nghĩa)

đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP